top of page
עובד מחבר פנל סולארי לתשתית

שלבי הקמת פרויקט סולארי

בדיקת גגות ופוטנציאל הייצור

.בחינת הגגות הרלוונטיים מבחינה סולארית

.בדיקת תשתיות חשמל

.בדיקת קונסטרוקציה

.אומדן השקעות עתידיות

.התאמה רגולטורית

.יזום הפרויקט

.אפיון גודל מערכת כפונקציה של פרופיל הצריכה הקיבוצי והייצור

.חישוב גודל המערכת המיטבי

חישוב והצגת הפוטנציאל העסקי להנהלות תוך התחשבות 

.בתרחישים עתידיים

בחירת ספק

הכנת מסמך המפרט את תנאי הצעת הספקים לפרויקט הכולל

.פרוצדורות ותנאים

.מפרטים טכניים

.תכולת עבודה

.לוחות זמנים

.זימון הספקי הפירמות הרלוונטיים לסיור באתר

.איסוף ניתוח ההצעות שהוגשו ע"י הספקים לכלל מסמך משווה

.עריכת "יום ספקים" הכולל הגשת הצעות סופיות

.המלצה על ספק נבחר

.החלטה על ספק נבחר

.EPC סגירה מול

.ליווי שלב המו"מ בין היזם וספק ההקמה

.הגשת תכנית עבודה ומפרט מדויק

תמחור ומשא ומתן על תכנית העבודה מדויקת

.לוחות זמנים

.ליווי בהכנת הסכם התקשרות בין הרשות הרלוונטית לפרויקט לספק

.אפיון חוזים בשת"פ עם עורך דין

.סקירת נספחים

.חתימה עם הספק הנבחר

 

 

ביצוע

.רישויי – השגת היתרים מהועדה לתכנון ובניה ורשויות המדיה

ליווי ובקרה של הספק הנבחר על תכנון המערכת וקבלת אישורים מהועדה המקומית לתכנון ובניה

.ליווי תהליך הרישום בחברת החשמל וברשות החשמל עד קבלת מכסה

.בקרה על הכנת תיק הבקשה על ידי הספק והתאמתו לחברת החשמל הקיבוצית

.הקמת הפרויקט

.פיקוח על לוחות הזמנים

.ווידוא עמידה במפרט הטכני

.בקרת תשלומים ועמידה באבני הדרך

.פיקוח על לעבודות ההקמה

.מעקב ואבטחת ביצועי המערכת כפי שהוגדרו ונחתמו בהסכמים מול הקבלן המבצע

.מעקב ואבטחת האחריות, שירות ותחזוקת המערכת

.מעקב על ניטור ובקרת המערכת

.הסדרה רגולטורית

מערכת פועלת ומייצרת חשמל

bottom of page